นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. แนะนำ

The DQ Test Sites (“Sites”) เป็นระบบปฎิบัติการที่ใช้ในการทดสอบทักษะความเป็นอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence หรือ DQ) คุณไว้วางใจเราในการนำเสนอเนื้อหาที่ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกวัย บนโลกไซเบอร์ ความไว้ใจนี้มีความสำคัญต่อคุณและDQ World. Pte. Ltd (“DQ World”, “we”, “our”, or “us”) เพื่อให้เว็บไซต์มีความปลอดภัย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แจกแจงให้เห็นถึงประเภทของข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้บนเว็บไซต์ เมื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถูกโพสหรืออยู่ในแอพพลิเคชั่น ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มรของบุคคลอื่น (ถ้าได้รับการอนุญาตให้ใช้) แอ็พพลิเคชัน) วิธีที่ข้อมูลนี้ถูกนำไปใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูล วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลของคุณ, การถูกนำใช้และ / หรือเปิดเผย การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวและสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลหรือส่วนผสมของข้อมูลที่สามารถ ช่วยในการระบุความเป็นตัวตนของคุณ (“ข้อมูลส่วนตัว”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับการบริการในส่วนของ DQ World บนเว็บไซด์ (the “การบริการ”) ซึ่งเป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชน จัดทำโดย DQ World

2. ข้อมูลที่เราจัดเก็บ

DQ World เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งข้อมูล ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่ท่านให้เราโดยตรง กฎหมายกำหนดให้เราเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ ถ้าเราไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว จะทำให้กระบวนการเกิดความล่าช้า เราจะแจ้งให้ท่านทราบถ้าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อเข้าใช้บริการ ทาง DQ World จะขอข้อมูลเกี่ยวกับคุณและเด็กนักเรียนของคุณดังนี้:

 • รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ และ วันเดือนปีเกิด)
 • ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ (เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ หรือเบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อโรงเรียนของคุณ ชื่อโรงเรียนของลูกคุณ
 • ข้อมูลของเครื่องมือสื่อสารของท่าน เช่น ที่อยู่ IP (IP address) หมายเลขอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร;
 • ระบบซอรฟ์แวร์และเฟริม์แวร์บนตัวเครื่อง;
 • ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น รหัสไปรษณีย์
 • ความคืบหน้าของกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ ผลคะแนนและระดับความสำเร็จ; และ
 • คำตอบของแบบสอบถามและคำตอบของแบบทดสอบที่คุณทำ

พ่อแม่ ครูและผู้ปกครอง โปรดทราบ นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวของท่านเองแล้ว ท่านจะถูกถามเรื่องชื่อเด็กและอีเมล์ของเด็กของท่าน เราจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

3. เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร ตามตัวบทกฏหมาย

DQ World จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อ:

 • ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ DQ World ไปให้คุณ
 • ส่งงานวิจัยไปให้คุณ
 • ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ออกใหม่;
 • ส่งข้อมูลเกี่ยบกับผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา;
 • ส่งข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจของเรา ที่คุณอาจสนใจ (คุณสามารถแจ้งกับเราได้ตลอดเวลาเมื่อคุณต้องการเลิกรับข้อมูลการตลาดเหล่านี้);
ทาง DQ World อาจใช้เฉพาะข้อมูลของคุณ หรือ ข้อมูลของคุณที่รวมกับข้อมูลของคนอื่น:
 • เพื่อนำไปตีพิมพ์เป็นวารสารและ/หรืองานวิจัย
 • สำหรับนำไปใช้ประกอบเนื้อหาต่างๆ
 • เพื่อนำไปใช้ทำการตลาด
 • นำไปใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเพื่อแจกแจงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน;
 • นำไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหาให้ดีขึ้น;
 • ใช้สนับสนุนด้านเทคนิค;
 • ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการให้บริการของเรา;
 • เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ;
 • เพื่อบริหารจัดการการให้บริการ; และ
 • เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและวางผังการบริการ

ทาง DQ World ไม่ได้ขายหรือไม่ได้ให้เช่าข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลอื่นในเชิงพาณิชย์ ทาง DQ World อาจจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่องานวิจัย ตามที่ได้ระบุไว้ ตามข้างล่างนี้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อดำเนินการตามภาระผูกพันในสัญญา เช่น การให้การบริการ ถ้าไม่มีข้อมูลนี้จะทำให้ทางเราไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาได้
 2. เพื่อทำตามข้อตกลงทางกฏหมาย; หรือ
 3. เพื่อใช้ประโยชน์อย่างถูกกฏหมาย เช่น เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของคุณ เพื่อช่วยให้เราได้ข้อมูล ช่วยให้เราผลิตบริการใหม่ๆ ในขณะที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณมาใช้ \t เราดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นอย่างดี เรารับประกันว่า เราให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของท่านมากกว่าประโยชน์ของเรา ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

เราอาจจะขออนุญาตคุณเพื่อนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ ตามที่ระบุไว้ในกฏหมาย (เช่น การทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด หรือใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการแทรคกิ้ง ถ้าเราขออนุญาตท่านไปใช้ในการทำกิจกรรมเหล่านี้ คุณสามารถเพิกถอนคำอนุญาตของคุณได้ตลอดเวลาตามรายละเอียดในตอนท้ายนี้

เราจะไม่ทำการตลาดกับเด็กและเยาวชน เราจะทำการตลาดกับทางพ่อแม่ ผู้ปกครองและทางโรงเรียนเท่านั้น เพื่อรณรงค์การใช้ระบบ DQ World

4. การประมวลผลแบบอัตโนมัติ

เราใช้ระบบการประมวลผลแบบอัตโนมัติในการผลิตรายงาน DQ ให้กับพ่อแม่และครู เพื่อที่คุณจะได้ทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเหล่านี้ รายงานเหล่านี้ทำมาจากข้อมูลที่เก็บมาจากเด็กและเยาวชน ที่ชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน

5. การแชร์ข้อมูล

เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการและคู่ค้าทางธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการและคู่ค้าทางธุรกิจของเราที่ดำเนินการด้านการตลาดและการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ สำหรับเรา ตัวอย่างเช่นเราอาจร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท อื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเรา การอาจส่งจดหมายข่าวและอีเมลการตลาดอีเมล์เพื่อขอข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลที่สาม เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลเหล่านี้ซึ่งเราเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกมัดตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือเพื่อปกป้องสิทธิของเราหรือสิทธิของบุคคลที่สาม
 • ผู้ซื้อสินทรัพย์ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ซื้อสินค้าหรือโอนย้ายสินทรัพย์หรือธุรกิจทั้งหมดหรือทั้งหมดของเรา หากการขายหรือโอนดังกล่าวเกิดขึ้นเราจะพยายามใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัท ที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายส่วนบุคคลของเรา

เนื่องจากธุรกิจส่วนหนึ่งของเราทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ดังนั้นผู้รับข้อมูลอาจจะตั้งอยู่นอกเขตอำนาจศาล ที่คุณอยู่ (พื้นที่ที่ให้การบริการ) ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก “การเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างประเทศ”

6. ความเป็นส่วนตัวของเด็กและเยาวชน

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัว ที่เก็บมาจากเด็กและเยาวชน ที่ต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเป็นผู้เข้าเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจะดูแลข้อมูลส่วนตัวของเด็กและเยาวชนเหล่านี้เป็นพิเศษ รวมทั้ง:

 1. จำกัดข้อมูลที่ถูกเก็บไม่ให้มากเกินความจำเป็น
 2. กำหนดให้รหัสผ่านเจาะได้ยากเป็นพิเศษ ถ้าผู้ลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์เป็นเด็กและเยาวชน
 3. ใข้ระบบล๊อกอินในการเข้าใช้บัญชีเพื่อความปลอดภัย
 4. ผู้ที่ดูแลหรือผู้ใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้
 5. ใช้นโยบายและกระบวนการที่เก็บข้อมูลที่เข้มงวด
 6. ไม่ระบุตัวตนเยาวชนที่ให้ข้อมูลแก่เรา
 7. ขออนุญาตเด็กในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพวกเค้า ในกรณีที่มีจะทำการอันใดที่จะส่งผลถึงตัวเด็ก
 8. ขออนุญาตอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของเด็ก อย่างสม่ำเสมอ
 9. เปิดโอกาสให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเด็กนักเรียน พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ได้ตลอดเวลา
 10. กำหนดให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ยอมรับเงื่อนไขการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมไปถึงอนุญาตให้เด็กนักเรียนให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อเปิดใช้บัญชี เล่นเกมส์แข่งขันที่เกิดขึ้นบนเว็บไซด์ (“การอนุญาตจากพ่อแม่”) ถ้าครูเป็นผู้เปิดบัญชีให้กับเด็ก (“ผู้ตั้งบัญชีของโรงเรียน”)เรากำหนดให้ทางโรงเรียนหรือครูเขียนหนังสือไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าต้องการจะออกจากระบบ เด็กนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 13 ปี ต้องระบุอีเมล์พ่อแม่ผู้ปกครอง และต้องมีจดหมายยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เราจะอีเมล์ เงื่อนไขในการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และหนังสือยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ข้อมูลไปยังพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อขออนุญาต และจะไม่ดำเนินการใดๆจนกว่าจะใช้ลิงค์นี้เพื่อขออนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครอง; และ
 11. DQ World ขอแนะนำให้ทางพ่อแม่และผู้ปกครองตรวจสอบการใช้งานหรือสอดส่งดูแลสิ่งที่เด็กนักเรียนทำบนโลกไซเบอร์

7. ข้อมูลสาธารณะรวมไปถึงข้อมูลที่ผู้บริโภคหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผลิตด้วยตัวเอง (UGC)

การให้ข้อมูลในพื้นที่สาธารณะบนเว็บไซด์ จะทำให้ผู้อื่นเห็นข้อมูลของคุณ เช่น ในช่องคอมเม้นท์ที่เปิดให้แสดงความคิดเห็น และ บนกระดานโพสข้อความ ถ้าท่านต้องการใช้พื้นที่สาธารณะนี้ ขอให้คุณระมัดระวังข้อมูลที่คุณจะใส่ลงไป ขอให้คุณระมัดระวังเป็นพิเศษในการเปิดเผนข้อมูลส่วนตัวบนพื้นที่ในลักษณะนี้ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูลอันเป็นส่วนตัวที่ท่านเผยแพร่ ที่เผยแพร่ หรือ ตีพิมพ์ หรือ โชว์ (หลังจากนี้ใช้คำว่า, “โพส”) บนเว็บไซต์ของเรา หรือ ที่คุณส่งไปให้ผู้ใช้ผู้อื่น นอกจากนี้เนื้อหาที่คุณผลิตขึ้น(UGC) ที่ถูกโพสหรือส่งไปให้ ผู้ใช้เว็บไซต์ผู้อื่น เป็นความเสี่ยงที่คุณต้องแบบกรับ ถ้าคุณโพสเนื้อหาที่คุณผลิตขึ้น(UGC) มันหมายถึงว่าคุณอนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่นเข้าถือเนื้อหาเหล่านี้ได้ ทั้งนี่รวมไปถึงการที่คุณอนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์เหล่านี้ติดต่อกับคุณได้ ถ้าเราเปิดให้คุณแทครูปภาพหรือโปรไฟล์บนเนื้อหาที่คุณผลิตขึ้น (UGC) คุณและผู้เข้าใช้เว็บไซต์คนอื่นก็สามารถแทคโปรไฟล์ของคุณบนเนื้อหาที่คุณผลิตขึ้น (UGC) ได้ โปรดทราบว่าไม่มีระบบความปลอดภัยใดในโลกนี้ที่ไม่สามารถโดนเจาะได้

แม้ว่าเราจะมีการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือ ข้อมูล ที่ใส่เข้าไปในพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผู้ใช้เว็บไซต์ผู้อื่นทำ เราไม่สามารถควบคุมพวกเค้าได้ ซึ่งก็เป็นไปได้ที่ผู้ใช้ผู้อื่นจะนำเนื้อหาที่คุณทำขึ้นไปแชร์ให้กับผู้อื่น เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกห้ามให้ดูเนื้อหาที่คุณทำขึ้น เราไม่รับผิดชอบต่อการล็อคระบบการตั้งความเป็นส่วนตัว ระบบรักษาความปลอดภัย คุณยอมรับว่าแม้ว่าเนื้อหาที่คุณผลิดขึ้น (UGC) ถูกลบไปแล้ว แต่เศษซากร่องรอยก็ยังมีอยู่ หรือ คุณยอมรับได้ว่าเนื้อหาที่คุณผลิตขึ้น (UGC) อาจจะถูกผู้ใชเว็บไซต์ผู้อื่น ดาว์นโหลด และเก็บไว้

คุณยอมรับรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณผลิต หรือส่งเข้ามาในระบบ เนื้อหาเหล่านี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน และถูกต้องตามกฎหมาย

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

DQ World มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว ในเวลาไหนก็ได้ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบบนเว็บไซด์นี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ใการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันที เมื่อทางเราแจ้งบนเว็บไซต์ ถ้าการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวนี้มีผลกระทบต่อท่านมาก ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้ท่านมีโอกาสในสิทธิ์ (เช่น สิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอคัดค้านการเปลี่ยนแปลงนโยบาย)

คุณสามารถขอสำเนานโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวจากเราได้ สามารถติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่าง

9. ความปลอดภัยของข้อมูลและการมีหลักการ

ความปลอดภัย สิทธิส่วนบุคคล และความลับทางข้อมูลของคุณมีความสำคัญต่อทางทีมงานอย่างที่สุด เราจะใช้ระบบและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปกป้อง ข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการนำไปใช้ คัดลอก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาต \เรามีการทบทวนกระบวนการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม เราอยากเรียนให้ทราบว่า ยังไม่มีระบบความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วย เมื่อเราออกรหัสผ่านในการเข้าเว็บไซต์ให้คุณแล้ว คุณมีหน้าที่ในการเก็บรักษารหัสผ่าส กรุณาอย่าแชร์รหัสผ่านกับผู้อื่น ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบน ใช้ความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลบนพื้นที่สาธารณะ เช่น บอร์ดประกาศ (message board) เนื่องจากอาจมีผู้ใช้เว็บไซต์ผู้อื่นที่เห็นข้อมูลเหล่านี้

น่าเสียดาย ที่การส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตก็ไม่มีความปลอดภัยเสมอไป แม้ว่าเราจะทำดีที่สุดแล้ว แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ดังนั้นการส่งข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบสารสนเทศถือเป็นความเสี่ยงที่ท่านต้องแบกรับ

10. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

เรามีระบบเทคโนโลยี มาตรการป้องกัน ระบบรักษาความปลอดภัยที่รับมือกับความเสี่ยง ในการใช้ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งเป็นมาตรการในการรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เรามีการตรวจสอบมาตรการเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในขณะที่เราติดต่อกับท่าน หลังจากนั้นเราจะข้อมูลนั้นไว่สักระยะหนึ่ง เพื่อ:

 • เก็บบันทึกเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ตามที่กฎหมายระบุไว้
 • ป้องกันการฟ้องร้องที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ใช้ในการจัดการข้อร้องเรียนการบริการของเรา

เราจะลบข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว ถ้าข้อมูลไหนที่ลบไม่ได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค เราจะหาที่เก็บข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้อีก

11. สิทธิต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามที่กฏหมายระบุไว้ รวมไปถึงสิทธิ์ในเรื่องดังต่อไปนี้:

 1. เข้าข้อมูลส่วนตัวของตัวคุณเอง
 2. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตัวของคุณ
 3. ลบข้อมูลส่วนตัวของตัวคุณ
 4. จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนตัวของตัวคุณ
 5. ปฏิเสธไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของตัวคุณ
 6. รับข้อมูลของท่านผ่านทางระบบอิลิคโทรนิค โอนถ่ายข้อมูลไปให้บุคคลอื่น
 7. ฟ้องร้องหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการปกป้องข้อมูล

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับสิทธิส่วนตัวในข้อมูลส่วนตัวของคุณ ติดต่อเราตามรายละเอียดข้างล่าง

ถ้าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านติดต่อเรามาเพื่อที่เราจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง

เราจะติดต่อคุณ ในกรณีที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

12. การเคลื่อนย้ายข้อมูลไปต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจจะถูกเคลื่อนย้าย เก็บ หรือ ถูกนำไปใช้ในประเทศที่อาจจะไม่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยพอเพียง ตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)

เราวางระบบจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นอย่างดี lตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย lถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมาตามรายละเอียดข้างล่าง

13. ติตต่อเรา

DQ World เป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนตัวที่ทางเราเก็บและนำไปใช้

ข้างล่างนี้ คือ ตัวแทนของเราในยุโรป.
activeMind.legal
Rechtsanwaltsgesellschaft m. b. H
Potsdamer Straße 3
80802 München, Germany
เบอร์โทรศัพท์: +49 (0)89 / 418 560 170
อีเมล์: dqworld@activemind.legal (eu-dataprotection@dqworld.net)

ถ้าคุณมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า: admin@dqworld.net. ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 14 วัน หลังจากที่ได้รับอีเมล์จากคุณแล้ว ทางเราจะทำการตรวจสอบปัญหาร้องเรียนของคุณเพื่อแก้ไขสถานะการณณอย่างทันท่วงที

เรามีความตั้งใจที่หาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องความเป็นส่วนตัว ถ้าเราไม่สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ คุณมีสิทธิ์ในการร้องเรียนกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการป้องกันข้อมูลในประเทศที่คุณอยู่